Govor

Je li se još neko javlja za riječ? Ne. Zaključujem raspravu. Prelazimo na glasanje o Izvještaju o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2019. godinu. Prisutno 14 – za 9, protiv 1, uzdržana 4. Dakle, Federacija BiH – za 5, protiv 1, uzdržana 3. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan niko, uzdržan 1, pardon. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu i konstatujem da Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2019. godinu je primljen k znanju. Prelazimo na tačku 23. Ad. 23. Prijedlog odluke o imenovanju člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske, predlagač: Savjet ministara BiH, broj:01,02-34- 1-1477/20 od 20. 07. 2020. godine