Govor

Dobili ste Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2018. godinu. Predstavnički dom je na 10. sjednici, od 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospodinu Lazaru Prodanoviću, predsjedavajućem Zajedničke komisije ako ima potrebe. Ne. Hvala. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko za riječ. Zaključujem raspravu. Izjašnjavamo se, glasamo o Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2018. godinu. Dakle, prisutno je 14 delegata – za je glasalo 11, protiv niko, uzdržana 3. Federacija BiH – za 7, protiv niko, uzdržana 2. Republika Srpska – 4 za, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujemo da imamo opštu i entitetsku većinu i da je usvojen Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2018. godinu. Prelazimo na tačku 22. Ad. 22. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2019. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-5/20 od 10. 06. 2020. godine