Govor

Nema potrebe. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o Specijalnom izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH zajedno sa preporukama sadržanim u Izvještaju. Prisutno 14 delegata – za glasalo 9, protiv 4, uzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine i usaglašavaćmo, glasaćemo u drugom krugu kad se steknu uslovi. Hvala lijepo. Prelazimo na 18. tačku, Ad. 18. Univerzalni periodični pregled (UPR) – III ciklus, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-1156/19 od 12. 03. 2020. godine