Govor

Amiru Fazliću, izvinjavam se, ako ima potrebe.