Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospodinu Amiru Fazliću, predsjedavajućem Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda, ako ima potrebe. Ne. Zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako želi. Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko za riječ. Zaključujem raspravu. Idemo na glasanje. Glasamo o Izvještaju o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu. Prisutno je 14 – za 8, protiv 4, uzdržana 2. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine i idemo u drugi krug glasanja. Sada nemamo uslove, dakle, drugi krug glasanja ćemo obaviti naknadno. Prelazimo na 14. tačku, Ad. 14. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini, broj: 01,02-50-18-773/20 od 09. 04. 2020. godine