Govor

Za 5, protiv 4, uzdržan 1. Da, postoji opšta većina, ali nema entitetske većine. Dakle, konstatujem, dakle Federacija BiH – 5 za, protiv niko, uzdržana 4. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, ima opšta većina, a nema entitetske većine. Po analogiji idemo na drugi krug glasanja i svugdje o ovim tačkama gdje sam rekao ide na usaglašavanje, dakle odnosi se na drugi krug glasanja. Hvala vam lijepo. Prelazimo na tačku 13. Ad. 13. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-594/20 od 04. 03. 2020. godine