Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, Komisija nije prihvatila Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Plan rad Nezavisnog odbora. Riječ dajem delegatu Asimu Sarajliću, kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na sjednici Doma naroda, ako ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako želi. Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Niko se ne javlja za raspravu. Zaključujem raspravu. Prelazimo na glasanje o Planu rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu. Prisutno je 14 – za 8, protiv 4, uzdržana 2. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Imamo opštu, nemamo entitetske većine i konstujem da Plan rada Nezavisnog odgova kao nezavisnog tijela polisijske strukture BiH za 2020. godinu ide na usaglašavanje. Prelazimo na tačku 12. Ad. 12. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 05/2-50-18-450/20 od 17. 02. 2020. godine