Govor

Pardon, da glasamo o usvajanju 73 izvještaja Koncelarije za reviziju institucija BiH o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2018. Prisutno je 14 delegata – za glasalo 7, protiv 4, uzdržana 3. Dakle, Federacija BiH – za 7, protiv niko, uzdržana 2. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine. Konstatujem da Izvještaj Kancelarije za reviziju za 2018. ide na usaglašavanje. Prelazimo na tačku 10. Ad. 10. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu, broj: 05/3-37-4-291/20 od 03. 02. 2020. godine