Govor

Dakle, za 2017. godinu predlažem da objedinimo rasprave i izjašnjavanje o revizorskim izvještajima Kancelarije za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH za 2017. godinu od tačke 7.1. do tačke 7.73. uključujući i tačku 7.73. Dakle otvaram raspravu o ovom prijedlogu. Da li se javlja neko? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Da se izjasnimo ko je za ovaj prijedlog. Prisutno 13 – za 12, protiv 1, uzdržan niko. Iz Federacije BiH – za 9, protiv niko, uzdžran niko. Iz Republike Srpske – 3 za, protiv 1, niko uzdržan. Konstatujem, dakle, da imamo i opštu i entitetsku većinu i da je ovaj prijedlog usvojen i time prelazimo na razmatranje tačaka od 7.1. do 7.73. dnevnog reda, uključujući i tačku 7.73. Kancelarija za reviziju institucija BiH je Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH dostavila Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2017. godinu. Revizija je utvrdila mišljenja za 73 institucije BiH, od toga je 13 pozitivnih mišljenja, 56 pozitivnih mišljenja sa skretanjem pažnje i 4 mišljenja sa rezervom sa skretanjem pažnje. Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH nakon razmatranja revizorskih izvještaja jednoglasno je prihvatila 73 izvještaja o reviziji institucija BiH koje je sačinila Kancelarija za reviziju institucija BiH. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio izvještaje. Riječ dajem predsjedavajućoj Komisije Dušanki Majkić, ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako cijeni da ima potrebe. Ne. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Koliko vidim ne javlja se niko, radi se o izvještajima za 2017. godinu. Zatvaram raspravu. Pripremite se za glasanje. Glasamo o usvajanju 73 izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2017. godinu. Dakle, prisutno 13 – za 8, protiv 4, uzdržan 1. Iz Federacije BiH – 8 za, protiv niko, uzdržan 1. Iz Republike Srpske – za niko, protiv 4, uzdržan niko. Konstatujem da imamo opštu većinu, nemamo entitetsku većinu i ovaj prijedlog takođe ide na usaglašavanje. Prelazimo na tačku osam, Ad. 8. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1901/19 od 31.10.2019. godine