Govor

Da, razumjeli smo se sve je ok. Dakle, riječ dajem podnosiocu. Zahvaljujem kolegici Majkić. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako ima potrebe. Nema. Zaključujem raspravu. Idemo na glasanje. Glasamo o Godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2017. godinu. Dakle, prisutno 13 – za 8, protiv 4. Iz Federacije BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Iz Republike Srpske – za niko, protiv 4, uzdržan niko. Konstatujem, dakle, da ovaj Izvještaj nije prihvaćen i ide u fazu usaglašavanja. Prelazimo na tačku sedam, Ad. 7. Izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. godinu