Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet, ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje o Izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH. Prisutno 14 – za 9, protiv 4, uzdržan 1. Iz Federacije BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, konstatujem da imamo opštu većinu, nemamo entitetsku većini i ide u proceduru usaglašavanja. Prelazimo na tačku pet, Ad. 5. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prevoza u institucijama BiH”, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-1-1963/19 od 12. 11. 2020. godine