Govor

Dobili ste zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Predstavnički dom je na 9. hitnoj sjednici, održanoj 15.07.2020. godine, usvojio Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u drugom čitanju, sa jednim amandmanom i dostavio ga Domu naroda na dalje razmatranje. Riječ dajem predlagaču Zakona, ako ima potrebe. Njega nema, nema člana Predsjedništva. Otvaram raspravu o Prijedlogu budžeta po hitnom postupku. Je li se neko javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Pripremamo se za glasanje. Dakle, glasamo o proceduri, o tome da li ćemo Prijedlog zakona razmatrati po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika. Dakle, prisutno 13 – za 6, protiv 7, uzdržan niko. Iz Federacije BiH – za 6, protiv 3, uzdržan niko. Iz Republike Srpske – niko za, protiv 4... Dakle, imamo opštu većinu, imamo entitetsku. Dakle, konstatujem da nismo prihvatili Prijedlog zakona, razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu po hitnom postupku. Želim, takođe, sad da vas informišem, da se moramo dogovoriti, dakle, da danas raspravimo, dakle, to je znak da ćemo imati prvu vanrednu sjednicu odma nakon ove redovne sjednice, ali sad moramo donijeti odluku da ćemo o Budžetu raspravljati u skraćenoj proceduri i molim da se izjasnite o tome, skraćenom postupku, dakle. Znači, od prisutno 13 – za 13, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da ima opšta i entitetska većina. Dakle, raspravljaćemo, raspravu voditi o skraćenoj proceduri i uz najavu da ćemo imati, dakle, prvu hitnu sjednicu po završetku ove sjednice i molim službe da pripreme, dakle, materijale i dnevni red. Prelazimo na tačku tri, Ad. 3. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1- 740/20 od 01. 04. 2020. godine