Govor

Hvala Vama kolega Bećiroviću. Obzirom da nemamo prijavljenih za raspravu, glasujemo o izaslaničkoj incijaviti kolege Bećirovića. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočno 14 – za 6, protiv 8. Federacija BiH – 6 za, 3 protiv. Republika Srpska – 5 protiv. Nema opće većine. Konstatiram, izaslanička incijativa gospodina Bećirovića nije usvojena. Hvala vam lijepo. Prelazimo na 19. točku dnevnog reda, Ad. 19. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim izaslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene relevantnog zakonodavstva s ciljem provođenja presude Europskog suda za ljudska prava po tužbi Irme Baralija protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Gradu Mostaru“, broj: 02-50-6- 2020/19 od 20.11.2019.