Govor

Samo vi korigirajte svi svoje stavove i sve je dobro. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Znači, glasujemo o incijativi gospodina Denisa Bećirovića. Nazočno 15 – za 6, protiv 9, suzdržano niko. Federacija BiH – 6 za, 4 protiv. Republika Srpska – 5 protiv. Nema opće većine. Konstatiram, izaslanička incijativa gospodina Denisa Bećirovića nije usvojena. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 18. današnjeg dnevnog reda, Ad. 18. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim izaslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi informaciju o usklađivanju nastavnih planova i programa bh. entiteta Republika Srpska i Srbije, s posebnim osvrtom na usklađenost ovih planova i programa s Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini“, broj: 02-50-6-1962/19 od 12.11.2019