Govor

Dom naroda je na 40. sjednici, održanoj 05.06.2018. usvojio u drugom čitanju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH u različitom tekstu u odnosu na Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Dom naroda na istoj sjednici imenova je članove Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje teksta Zakona, ali budući da imenovani članovi više nisu izaslanici u Domu naroda trebamo imenovati nove članove Zajedničkog povjerenstva iz Doma naroda za postizanje istovjetnog teksta ovog Zakona. Zastupnički dom je na 2. sjednici, održanoj 18.12.2019. godine, imenovao: Almu Čolo, Nikolu Lovrinovića i Obrena Petrovića članovima Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje teksta Zakona. U ime klubova izaslanika hrvatskog, srpskog i bošnjačkog naroda za članove Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje teksta Zakona predlažu se: kolegica Lidija Bradara, kolega Sredoje Nović i kolega Munib Jusufović. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja oko ovog prijedloga. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – za 14. Iz Federacije BiH – 10 svi za, Republika Srpska – 4 svi za. Postoji opća i entitetska većina i konstatiram da su u Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje teksta Zakona iz Doma naroda imenovani: kolegica Lidija Bradara, kolega Sredoje Nović i kolega Munib Jusufović. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 17. današnjeg dnevnog reda, Ad. 17. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim izaslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 120 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine kojima se osigurava potpuna i dosljedna implementacija četiri presude Europskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, Azra Zornić, Ilijaz Pilav i Samir Šlaku”, broj: 02-50- 6-1781/19 od 09.10.2019.