Govor

Hvala Vama, kolegice Majkić. Za ispravak krivog navoda ili repliku prijavio se kolega Bećirović. Izvolite.