Govor

Nema. Hvala vam lijepo. Otvaram raspravu po ovom Izvješću. Niko se nije prijavio, evo ja ću sačekati sekund, dva. Ne vidim ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Glasujemo o Izvješću o primjeni Jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočnih 14 – za 12, 2 suzdržana. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 za. Postoji i opća, postoji i entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o primjeni jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine je usvojeno. Prelazimo na točku 11. današnjeg dnevnog reda, Ad. 11. Specijalno izvješće o izgledu, uporabi i zaštiti državnih, odnosno službenih obilježja/znakovlja u Bosni i Hercegovini, podnositelj: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, broj: 01-50-19-49/19 od 3. 1. 2019.