Govor

Da, kad neko, prvo nas pitaju – šta vi sada raspravljate o Izvještaju za 2017., ali postoje neke poruke koje su dobre i važne bez obzira na koju godinu se odnose. Iako Izvještaj o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta ovaj Dom, odnosno domovi Parlamentarne skupštine ne usvajaju nego primaju k znanju, ipak je dobro da to činimo jer iz toga sagledavamo kompletno stanje u prvosuđu. To su neke referentne tačke na osnovu kojih bi mogli da predložimo neka zakonska rješenja i učinimo da pravosuđe bude efikasnije nego što jeste. Druga je stvar neustavna uloga pravosuđa s obzirom da ni sud ni Tužilaštvo, dakle, ključne pravosudne institucije, pa ni VSTS nisu predviđene Ustavom BiH, da su nametnute odlukama visokog predstavnika i da je vrijeme da o tome kažemo konačnu riječ. Kao što je važno da kažemo da je potrebno da strane sudije odu iz Ustavnog suda BiH i da se napravi tu jedan red. ... sa svake strane, svako sa svoje strane učinio da je ovaj nered i haos koji nam je u pravosuđu takav da je svako dao doprinos svoj. Dakle, tu ubrajam i Parlament, ali da ne bi bilo da sudimo napamet, evo nekoliko padataka sam iznijela da vidimo iz tog Izvještaja za 2017. godinu šta znači efikasnost pravosuđa? Je li, koliko je efikasan koji sud, šta znači to? Dakle, ukupan budžet VSTS-a bio je nešto oko 4,8 ili 4,9 miliona, a budžet Suda i Tužilaštva BiH je bilo 30,2 miliona. U to vrijeme u sudu i Tužilaštvu je bilo ukupno 110 sudija i tužilaca. E sad primjer komparacije sa Republikom Srpskom, da je budžet sudova i tužilaštava u Republici Srpskoj u iznosio 60,3 miliona, dok je sudijsku i tužilačku funkciju u navedenim institucijama obavljalo 470 sudija. Sud BiH, sudijsku funkciju obavlja 52 sudija, a ukupan broj predmeta u radu je 8.276, priliv u tekućem tom periodu, znači 2017., je 5.800 i nešto, a broj zaostalih predmeta iz ranijih godina 2.300. Ukupno riješeno 5.700 predmeta. To znači da je svaki sudija Suda BiH u prosjeku bio zadužen za približno 159 predmeta u 2017. godini. E sad, šta znači to kad je u pitanju entitetski nivo, pravila sam za Republiku Srpsku. U sudovima u Republici Srpskoj u 2017. sudijsku funkciju obavljalo je 375 redovnih i dodatnih sudija. U radu sudova ukupan broj predmeta je bio 577.900, znači 578.000 predmeta, priliv novih predmeta u tom tekućem periodu je bio 205.000, a zaostali predmeti iz ranijih perioda iznosili su oko 380.000. svaki sudija u Republici Srpskoj je bio zadužen sa približno 1.540 predmeta u toku 2017. godine. Podsjećam vas da je svaki sudija Suda BiH bio zadužen sa 159 predmeta, pogledate vi te disproporcije. Tužilaštvo BiH u 2017. godini je obavljalo, funkciju tužilačku je obavljalo 95 tužilaca i podiglo je 168 optužnica, u Republici Srpskoj skoro 4.000. broj ukupnih podignutih optužnica po broju lica je u 2017. godini je 369, Republika Srpska 4.650. Dakle, to su neke, neki od podataka koji su meni bili poprilično nejasni. Zašto ima relativno komotan i bogat budžet i relativno skroman izlaz ukupan po broju predmeta koji se u Sudu i Tužilaštvu BiH ...? Dakle, može se zaključiti i ja očekujem da će se i predsjednik VSTV osvrnuti na to, je li to znači da su pravosudne institucije Republike Srpske efikasnije od pravosudnih institucija BiH bez obzira što imaju bolje uslove, veći budžet, je li to jedan od, može li se to tako reći? Drugo, VSTV zagovara usvajanje izmjena i dopuna Zakona o VSTS-u predloženih na osnovu Peer Review. To sam negdje pročitala da je to stav zvaničan VSTS-a. Obavijestili su me iz Ministarstva pravde Republike Srpske da je ranijim dopisima predloženo da se izvrši, uredi konstitutivna sjednica na kojoj bi bili učesnici ministar pravde BiH i entitetski ministri i Brčko Distrikt, predstavnik njihov, i da se nakon tog sastanka dogovori koji su to principi na kojoj bi radila radna grupa za izradu novog Zakona o VSTS-u. Pročitala sam u novinama da se na tom planu nešto dešava, voljela bih da je ministar pravde ovdje i da nam kaže tačno šta se dešava i dokle smo odmakli kad je u pitanju Zakon o VSTS-u, a nadam se da u tom segmentu bi učestvovali i predstavnici VSTS-a s obzirom na značajna iskustva kojima oni raspolažu. Ne slažem se sa još jednim stavom koji je iznesen u Izvještaju VSTS-a, a to je da bi VSTS trebao da bude formalni predlagač budžeta za sudove i tužilaštva. Ovo opravdanje nalazimo u tome, sudovi i javna tužilaštva u Republici Srpskoj obezbjeđuju svoj prihod iz budžeta Republike Srpske u skladu sa Zakonom o sudovima i Zakonom o javnim tužilaštvima i od tog principa mi ne možemo odstupiti jer Ustavom Republike Srpske propisano je da budžet donosi Naroda skupština Republike Srpske na prijedlog Vlade za svaku godinu i za institucije pravosuđa. Ova preporuka VSTS-a nije u skladu ni sa ustavnim, ni sa zakonskim ovlaštenjima. Ja Vas molim da o tome kažete svoj stav u Vašem daljem izlaganju jer kad se napravi budžet on se šalje VSTS-u da kaže svoj stav o tome. To znači da ste Vi ipak uključeni u sve ove odluke i nema smisla onda istrajavati na ovom i dalje. Na kraju krajeva, želim da kažem, možda je ovo ključno pitanje, reforma VSTS-a je jedno od centralnih pitanja funkcionalnosti pravosuđa BiH, treba utvrditi bolju organizaciju, nadležnost, naročito odgovornost zaposlenih u pravosuđu. Takođe, smatram da bi, da ne treba bježati i da treba ozbiljno posvetiti pažnju u narednom periodu treba li VSTS da se odvoji na dio koji se bavi sudovima i daje saglasnost na izbor sudija, i ovaj drugi dio koji bi se bavio tužiocima i davao saglasnost na izbor tužioca. Takođe, očekujem da će u tome naći mjesta i da se glavne te pravosudne funkcije, dakle predsjednik Suda BiH i glavni tužilac biraju u okviru zakonodavnih vlasti na svim nivoima u skladu sa mjestom gdje oni pripadaju. Evo, dakle, slične se stvari ponavljaju i jedne i druge godine, dakle, ne treba nešto posebno i to baš zato može da bude jedna materija, ali očekujem da, ako uspijemo riješiti ovo pitanje VSTS-a uvažavajući ovo što sam rekla, onda ćemo znati i ko je ta adresa na koji trebamo da kucamo, kome ko odgovora i neće dolaziti do ovih situacija koje se u posljednje vrijeme dešava se da se pravi rat vodi između Parlamenta i VSTS-a što zaista nema nikakvog opravdanja. Hvala vam.