Govor

Nema potrebe. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ima li netko da se javlja po ovoj točci dnevnog reda? Nema, zaključujemo raspravu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja o Konsolidiranom izvješću o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u Bosni i Hercegovini za 2017. Procedura glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – za 11, suzdržano 3. Federacija BiH – za 7, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 za, 1 suzdržan. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram, Konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu je usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku sedam današnjeg dnevnog reda, Ad. 7. Izvješće o prestrukturiranjima rashoda institucija BiH u okviru proračunskih rashoda za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017., materijal Ministarstva financija i trezora BiH, broj: 01,02,03,01/14-16-1-1114/18 od 07.05.2018.