Govor

Hvala lijepo predsjedatelju. Imam dva pitanja ili ako hoćete dvije sugestije. Ja Vas molim ako je moguće da ih uvažite, ne samo Vi osobno, već Kolegij. Imajući u vidu, evo, da smo prethodno imali priliku da postavimo pitanje. Ja sam se držao Poslovnika ako ste Vi to zahtjevali, je li, i ovog člana 155. ali vas molim i mislim da bi to bilo dobro, da za slhedeću sjednicu Doma imajući u vidu odredbe članka ili člana 56., gdje smo bili u obavezi da makar jednom mjesečno imamo jednu sjednicu, da nam dozvolite ili dopustite ili pružite priliku, što znači pošto 10 mjeseci ustvari nismo radili, da makar postavimo 10 pitanja. Ja mislim da bi to bilo dobro za sve nas, bolje bi se razumjeli, a mislim da bi olakšali rad i mi Vijeću ministara i ostalim institucijama u Bosni i Hercegovini i oni nama, i jednostavno da bi na taj način bili efikasniji. Druga stvar, molim Vas, pošto smo jučer dokasno imali dvije komisije i u vrlo neprijatnu situaciju dovodimo naše službenike i zaposlenike Sekretarijata, prvo ja Vama iz Sekretarijata čestitam što ste uspjeli sve ovo da sublimirate i da realizirate zaključke sa jučerašnjih sjednica, povjerenstava i komisija, ali bih zaista Vas molio predsjedavajući da se zabrani održavanje komisija najmanje 48 sati prije održavanje sjednice Doma. I treća stvar, imajući u vidu da sam ja u ovom prethodnom dnevnom redu bio predviđen da izlažem po tačci 19. dnevnog reda koja se odnosi na moju incijativu, a koja je u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u, imajući u vidu da sam ja uvjetno rečeno odustao od te incijative pod određenim uvjetima, a da nisam u ovim materijalima vidio da li je ispoštovan taj zaključak o kojem smo se jučer dogovorili, ja bih zaista zamolio gospođu sekretarku ili gospodina Čolaka kao predsjedatelja te Komisije da mi eventualno neko pročita zaključak u vezi sa tom tačkom da bih mogao defintivno odustati od toga, pod navodne znake, člana 19. iz prethodnog dnevnog reda. Hvala vam lijepa.