Govor

Evo ga, ja vas zamoljavam, uz ispriku, da ponovite, ovaj, glasovanje. Hvala. Nazočno 14 – za 12, 1 protiv, 1 suzdržan. Federacija BiH – 8 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 za. Postoji opća, entitetska većina. Konstatiram Izvješće o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda za 2019. godinu je usvojeno. Prelazimo na Izvješće i glasujemo o Izvješću o radu Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine za 2018. godinu. Hvala. Nazočno 14 – za 8, protiv niko, suzdržano 6. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 suzdržana. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina. Idemo odmah u drugi krug glasovanja. Hvala vam. Hvala. Nazočno 14 – 8 za, suzdržano 6. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 suzdržana. Postoji opća, entitetska većina. Konstatiram Izvješće o radu Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda za 2018. godinu je usvojeno. I ostalo nam je još da glasujemo o Izvješću o radu Povjerenstva za financije i proračun za 2019. godinu. Hvala. Nazočno 14 – za 12, 1 protiv, 1 suzdržan. Federacija BiH – 8 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 za. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram Izvješće o radu Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu je usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku pet današnjeg dnevnog reda, Ad. 5. Izvješće o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijskih struktura BiH za 2019. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-409/20 od 12.02.2020.