Govor

Zahvaljujem kolegici Bradari na sugestijama. Asim Sarajlić se javio za riječ. Izvolite.