Govor

Zahvaljujem kolegi Noviću. Za riječ se javio kolega Bosić, ispravka krivog navoda. Izvolite.