Govor

Hvala gospodine predsjedatelju. Poštovane kolegice i kolege iako je na dnevnom redu točka Zakon o prestanku mandata Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća u sadašnjem sazivu, ja mislim da bi naš fokus sad trebao biti na Mišljenju Ustavnopravnog povjerenstva, jer se prethodno odlučuje o tome, ali evo kolege su, naravno, šire raspravljale i tako je to u parlamentarnoj demokraciji uvijek. Naime, zašto smo mi bili danas protiv ili zašto je većina na Ustavnopravnom povjerenstvu bila protiv, mislim da je nužno, evo nekoliko riječi na ovom visokom Domu o tome progovoriti. Naime, mi bismo prihvaćanjem ovih principa na kojem se temelji ovaj Zakon, ovih načela, da ne kažem usuglašenosti sa Ustavom i pravnim sustavom u BiH, potpuno promijenili, dakle, odnos između Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća kao glavnog regulatornog tijela na razini BiH, koje je zaduženo za uspostavu neovisnog i nepristranog pravosuđa, profesionalnog pravosuđa, ja bi rekao i odgovornog pravosuđa, kako je ono postavljeno. Dakle, ja nemam ništa protiv, vjerujte mi, ja ću prvi dići obje ruke ako mi dođemo do konsenzusa da zaista trebamo značajno promijeniti taj odnos između Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća i ovog Parlamenta i ja mislim da ovaj Parlament treba imati ipak nekakvu ulogu, koliko značajnu, ali treba imati određenu ulogu kad se radi o odnosi između Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća. Međutim, tu su stvari sad postavljene tako da to, postavljene su na način kako su postavljene. Može li sutra, prema ovom konceptu zakona, može li sutra Parlament kazat, e nećemo, evo sad je ovo drastično idemo ih smijeniti sve, to drugim riječima znači smijeniti ih, imenovaćemo nove. Sutra ćemo jednog, dvojicu ili trojicu smijeniti pa ćemo imenovati druge. Ja bih, još ću jednom ponoviti, bio za to da mi sutra imamo aktivu ulogu i u imenovanju članova Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća, pa i u razrješenju članova Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća, a neka ih sve predloži profesionalna zajednica. Dakle, ni na jednog da ne možemo utjecati u smislu prijedloga, ali da možemo malo i regionalno to rasporedit, da to možemo malo i nacionalno rasporediti i da imamo određenu ulogu u tom smislu tog odnosa između Parlamenta i ovog glavnog regulatornog tijela. Ovakvim, dakle, dratstičnim potezom, mislim da ne bismo ništa sustavno riješili, da bismo čak/štaviše napravili jednu ogromnu katastrofalnu grešku i mislim da to ne možemo i ne smijemo napraviti. S druge strane apsolutno sam za da što je moguće prije, naravno, dobijemo zakon o VSTV-u i njegove izmjene, to je uostalom i jedna, jedan od prioriteta iz predloženih od strane Evropske komisije i čak i jedan od onih osam, dakle, suženo od tih 14 prioriteta, ja očekujem da ćemo vrlo brzo imati taj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća ovdje na razmatranju. Hvala vam.