Govor

Otvaram raspravu. Da li se netko javlja za riječ? Nema prijavljenih, ne vidim ni interes za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Zapisniku 7. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 14 – za 14. Federacija BiH – 10 za, Republika Srpska – 4 za. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram da je usvojen Zapisnik 7. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Hvala vam lijepo. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, Ad. 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sustavu državne potpore u BiH (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1694/19 od 25.09.2019. i 28.02.2020.