Govor

Hvala lijepo. Konstatujem da je za predsjedavajućeg Kluba srpskog naroda imenovan Sredoje Nović, a za zamjenika predsjedavajućeg Kluba srpskog naroda imenovana je Dušanka Majkić. Nakon imenovanja predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg klubova naroda u Domu naroda, prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, a to je Ad. 2. Izbor predsjedavajućeg, prvog i drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda