Govor

... Doma Klub delegata srpskog naroda je za predsjedavajućeg Kluba izabrao Sredoja Novića, a za zamjenika Dušanku Majkić.