Govor

Članom 4. stav (1) Poslovnika Doma naroda predviđeno je da nakon što delegati daju svečanu izjavu Dom osniva tri kluba delegata konstitutivnih naroda i to: - Klub delegata bošnjačkog naroda, - Klub delegata hrvatskog naroda, - Klub delegata srpskog naroda. Da li ima potrebe da dajemo pauzu radi dogovora u vezi sa osnivanjem klubova naroda i izborom predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućih klubova? Nema, hvala. Molim predstavnike klubova da obavijeste Dom o osnivanju klubova naroda i da nas upoznaju ko su predsjedavajući klubova, a ko zamjenici predsjedavajućih klubova. Zamolio bih predstavnika Kluba bošnjačkog naroda da obavijesti Dom ko je izabran za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Kluba bošnjačkog naroda. Pardon, Marina Pendeš je li željela?