Govor

Na zahtjev gospodina Čolaka, molim da se ponovi glasanje. Glasanje je završeno – za je glasalo 14, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je dnevni red konstitutivne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojen. Predlažem da pređemo na prvu tačku dnevnog reda konstitutivne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Tačka jedan dnevnog reda je, Ad. 1. Osnivanje klubova naroda