Govor

Imamo pozitivno mišljenje komisije. Otvaram raspravu. Niko se ne javlja, zaključujem raspravu. Prelazimo na tačku 20. Ad. 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dopune broj 1 Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu, između Evropske komisije, djelujući u ime Evropske unije, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-21-1-1725/21 od 13.09.2021.