Govor

Evo, ja bih samo ukratko htjela poslanike da upoznam, neću vam oduzimati puno vremena, a drugo nije mi jasno kako amandmani nisu zakačeni ovdje na, u ovom materijalu, dakle, na računaru. Dakle, ja sam bez obzira na činjenicu da komisija nije prihvatila predložene amandmane odlučila da ih nanovo delegiram, obzirom da se radi o određenim oblastima u kojima stalno manjka novca, a da ovaj Budžet nije, dakle, ni u kom slučaju primjeren situaciji u kojoj se nalazimo, dakle, nije primjerene postkovid, odnosno evo još uvijek kako što vidimo pandemija traje, i dakle da nije usmjerene uopšte na određene uštede i na preusmjeravanje sredstava tamo gdje je to najneophodnije, pa opet svjedočimo, dakle, da se nabavljaju, nabavlja mnoštvo službenih vozila, da se povećavaju troškovi za službena putovanja itd. a da istovremeno u određenim oblastima sredstva manjkaju ili nisu nikako predviđena. Tako da, evo, ja ću samo kratko reći da sam predložila, dakle, da se uvećaju sredstva, odnosno da se sufinansiraju troškove putovanja na međunarodna sportska takmečenja, naravno najvišeg ranga, to su svjetska, evropska prvenstva ili svjetska ili evropska klubska takmičenja, atletski mitinzi itd. Obzirom da svjedočimo da se stalno dovodi u pitanje nastup naših reprezentacija na ili pojedinaca na takmičenjima najvišeg ranga zbog nedostatka novca. Takođe predložila sam i uvećanje sredstava na ekonomskom kodu 614 300, dakle, Ministarstvo civilnih poslova, grantovi neprofitnim organizacijama, a to su sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH, jer takođe smatram da je ova oblast nepravedno zapostavljena. Ono što sam takođe predložila je uvećanje za sto hiljada na ekonomskom kodu 821 300 radi se o uvećanju za Graničnu policiju, odnosno za nabavku opreme Granične policije, obzirom da stalno slušamo, čitamo da se oni vrlo teško bore sa migrantskom krizom, a obzirom i na trenutna dešavanja u Avganistanu, dakle, moguće je samo da nam se ponovo poveća priliv izbjeglica, migranata, a pogotovu što su sredstva u odnosu na 2020. godinu za ove namjene smanjena za 600.000. Ono što je sramotno nisko to su sredstva predviđena za organizacije koje podstiču osobe sa invaliditetom i podržavaju. Dakle, tu je predviđeno svega 80.000 za ove namjene, znamo koliko, sa koliko problema se ova populacija nosi i tu sam predvidjela povećanje za 100.000. I na kraju, dakle, zapošljavanje Roma, takođe znači svega 30.000 je predviđeno za, pardon ne zapošljavanje nego obrazovanje Roma, tu je predviđeno samo 30.000 za ove namjene, a dakle moj prijedlog je takođe da se ova sredstva povećaju za 100.000. Hvala.