Govor

Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući. Ja želim poduprijeti diskusiju kolege Magazinovića kada je obrazlagao potrebu da se danas po hitnom postupku očitujemo o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine. Kratko da podsjetim. Mi smo ovaj Zakon usvojili na jednoj od prethodnih sjednica Predstavničkog doma i ovaj Zakon je trebao nastaviti zakonodavni postupak na način da ga razmatra i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Kada je trebao biti na dnevnom redu jedne od sjednica Doma naroda Ustavnopravna komisija Doma naroda je utvrdila da Prijedlog, odnosno da Zakon koji je usvojio Predstavnički dom ima nedostatke, kako su naveli, i tražili su od Predstavničkog doma da ispravi nedostatke. Nedostaci su sljedeći: - prilikom rasprave o Prijedlogu zakona, prije nego što će ga usvojiti Predstavnički dom, predloženi su amandmani od strane HDZ-a i SNSD-a i to dvostruki amandmani na neke od članova Zakona, tačnije član 19. i 20. Zakona, gdje oni na različite načine rješavaju tu određenu situaciju koja je propisana tim članovima, da sada to detaljno ne obrazlažem. Glasalo se i usvojena su oba amandmana, znači usvojeni su amandmani i SNSD-a i HDZ-a i Prijedlog zakona. I nakon što je Ustavnopravna komisija Doma naroda razmatrala Prijedlog zakona oni su utvrdili da tu nedoumicu i to dvostruko rješenje treba riješiti Predstavnički dom. Pokušali smo prilikom našeg prisustva na sjednicama Ustavnopravne komisije Doma naroda doći do rješenja ali, evo, nismo uspjeli i taj Zakon Dom naroda je vratio Predstavničkom domu, odnosno on neće dalje nastaviti zakonodavni postupak. Mi kao predlagači s obzirom na trud koji je uložen, na godine koje su iza nas, da bi ovaj Zakon bio usvojen, smo odlučili da isti taj Zakon, koji je usvojen na Predstavničkom domu, sa tim amandmanima ugradimo u novi tekst, da riješimo tu situaciju i ponovno ga vratimo u zakonodavni postupak. I ovo je to, ovo je taj način. Zbog toga je hitni postupak. Mi smo ovo usvojili uvažene kolegice i kolege, trebamo potvrditi, riješiti tu dilemu koja je bila kod Ustavnopravne komisije Doma naroda i oni će to prihvatiti i ovaj Zakon će nastaviti zakonodavni postupak, odnosno ja se nadam da će ga razmatrati Dom naroda i da će isti biti usvojen. Hvala vam.