Govor

Hvala lijepo. Nemamo više prijavljenih. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj tri, Ad. 3. Zahtjev zastupnika Jasmina Emrića, Saše Magazinovića i Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1- 1393/21, od 07.07.2021.