Govor

Zapisnik ste dobili. Imate li primjedbi? Nema niko prijavljen. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj dva, Ad. 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja