Govor

Zahvaljujem. Nastojat ću prema redosljedu izlagača, uvaženih delegata prokomentarisati ono što smatram da je bitno. Gospođa Pendeš kaže da nemamo, da nije tačno da nemamo instituciju na nivou države koja je nadležna. Ja tvrdim da nemamo. Imam vrlo konkretna iskustva, kada smo imali ozbiljnu krizu u Bihaću i na Lipi imao sam dvojicu ključnih pomoćnika koji su mi kazali nemate ovlaštenja niti ingerencije da preuzmete bilo kakvu odgovornost i da vi koordinirate bilo kakvu aktivnost. I onda kada postavite pitanje ko će to raditi, pa pitajte Evropsku uniju. Eto, to je otprilike bio odgovor mojih pomoćnika. Dakle, Granična policija tu praktično i nema, nije imala ulogu. Služba za poslove sa strancima vrlo ograničene kapacitete, Ministarstvo sigurnosti nema nikakvih operativnih nadležnosti i postojeći i politički i sigurnosni sistem nudi puno prostora za izgovore. Ja upozoravam na to. Ja znam da sam onda praktično na ličnoj osnovi sa direktorima agencija, sa nosiocima odgovornosti napravio aranžman pa smo, na neki način, improvizovali jedno rješenje, ali mislim da se desilo da je određen broj migranata tamo umro od gladi ili promrzo od hladnoće, da bismo morali preispitati taj sistem i da bismo došli do zaključka da nemamo tijelo koje je kompetentno da zaokruži taj posao. Tvrdite da u Hercegovačko-neretvanskom kantonu imamo jedan resurs. Tačno je, tamo postoji izbjeglički centar, to je kapacitet Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, ali ono što se zove privremeni prihvatni centar za migrante ne postoji niti na prostoru Hercegovačko- neretvanskog kantona, niti na prostoru bilo kog drugog kantona sa hrvatskom većinom. Prema tome, svi elementi te informacije koji su tu sadržani su više puta provjereni. Koordinacijsko tijelo, iz razloga koje ne bih sad obrazlagao, nije ni formirano, ono ne postoji i eto kolike su mu ingerencije i mogućnosti u ovom trenutku. Šta podrazumijevate pod tim kad kažete niste učinili ništa da pojačate institucionalni kapacitet. Dakle, od redovnih sastanaka pojedinačnih sa direktorima agencije, rada na kolegijima u sjedištu Ministarstva, u sjedištu ovih agencija, tematskih sastanaka sa grupom direktora agencija, urađeno je puno. Uostalom donešena je Odluka, u oktobru mjesecu prošle godine, o prijemu novih graničnih policajaca i to je jedini donosimo pojedinačne odluke za svaku od ovih agencija tamo gdje u odnosu na sadašnje stanje i zakonska ograničenja možemo vršiti prijem novih državnih ili policijskih službenika. Prema tome, u odnosu na mogućnosti radimo realno ono što je moguće ili maksimalno što je moguće, a sa budžetom od nula feninga ne mislim da baš nešto preko toga možemo značajno napraviti. Što se sigurnosti identiteta i stanja djece na prostoru Unsko-sanskog kantona tiče kazaću vam da Bosna i Hercegovina jedina vrši biometrijsku obradu migranata na svojoj teritoriji. Ima angažman kompetentnih i međunarodnih orgnizacija i lokalnih socijalnih službi i briga o djeci bez roditelja se vodi u skladu sa međunarodnim standardima. Mi imamo predstavnike i UNICEF-a i drugih međunarodnih organizacija koje govore o tome da se to radi na jedan prihvatljiv, odnosno korektan, zadovoljavajući način. Što se izvještaja mjesečnih tiče, dakle mi ove informacije radimo praktično na dnevnoj osnovi i za ljude koji se bave migracijama ovo je tematika koja zahtijeva dnevne odgovore, mi ih radimo. Ja se slažem da oni vama ne trebaju ni na mjesečnoj osnovi. I sve ovo što je Ministarstvo do sada radilo, radilo je u skladu sa odlukama relevantnih institucija – Vijeća minsitara, Predsjedništva, Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Prema tome, vi donesite odluku i mi ćemo je poštivati. Gospodin Jusufović kaže da se broj migranata smanjuje zbog aktivnosti Republike Hrvatske. Zahvalni smo Republici Hrvatskoj zbog toga što radi. Ako ne primjećujete jedan čitav set mjera koje sigurnosne strukture u Bosni i Hercegovini preduzimaju i jedine u regionu preduzimaju onda je to stvar Vaše percepcije, a ne objektivnog stanja. Što se gospodina Bećirovića i njegovog pitanja tiče, u budžet, ponavljam, nije ušao ni jedan fening za migracije. Kad smo pokušali da 3,4 miliona ugradimo za neke minimalne potrebe i mogućnosti intervencije, tako da se za sada, dakle nije prihvaćeno u ponovnoj izradi budžeta ni od Vijeća ministara, tako da na tom nivou nismo ... Gospodin Miletić postavlja pitanje broja kaznenih prijava protiv krijumčara migrantima. Ja se slažem da je taj broj mali, ali vam mogu reći da smo tek negdje krajem prošlog ljeta krenuli sa organizovanijim aktivnostima i kompletnijom, nekom potpunijom koordinacijom jednog većeg broja policijskih agencija koji u svemu tome trebaju učestvovati. Vi razumijete tehnologiju tog posla i možete očekivati da će taj broj progresivno rasti u sedmicama koje su pred nama. Više puta smo dostavljali izvještaj o tome koliko je ukupno novca donirano i kako se taj novac međunarodne zajednice troši. Ne bih htio da improvizujem ali ću vas podsjetiti da je zadovoljavanje smještaja, prehrane, higijene i mnogih drugih potreba migranata nešto što uzima lavovski dio posla. S druge strane plaće velikog broja i lokalnog osoblja angažovanog u tim međunarodnim organizacijama konzumiraju značajan procenat tog budžeta. Mi smo izvještavali o tome da smo policijske snage od Unsko-sanskog kantona, Sarajevskog kantona, MUP-a Republike Srpske, neke agencije, opremali sa različitom vrstom opreme, vozila, nabavke i naoružanja, i ukoliko vas nešto od toga specifično zanima, grad Bihać je dobijao sredstva. Prema tome, određen procenat ovih sredstava je trošen i na lokalne zajednice. Predsjedništvo nije ugrađeno u Plan mjera i aktivnosti Ministarstva sigurnosti iz vrlo praktičnih razloga, ali sam zahvalan na činjenici da je na svojoj 15. sjednici, u avgustu mjesecu prošle godine, Predsjedništvo prihvatilo praktično sve predložene mjere od strane Ministarstva sigurnosti i mimo zahtjeva dodijelilo, odnosno naložilo Vijeću ministara da izdvoji pet miliona KM iz budžetske rezerve za potrebe finansiranja procesa upravljanja migracijama. Taj novac nije postao operativan i nije realiziran. Imam odgovor i od predsjedavajućeg i ministra finansija da on može eventualno postati operativan nakon što usvojimo budžet za narednu godinu. Dakle, nije bilo raspoloživog novca u budžetskoj rezervi jer je sav otišao na nabavku vakcina, a eventualno možemo očekivati neke intervencije u narednoj godini. Što se odluke Predsjedništva o angažovanju Oružanih snaga na istočnoj granici tiče, nisam optimista da će sadašnji saziv Predsjedništva BiH donijeti takvu odluku, ali Ministarstvo sigurnosti koristi druge raspoložive sigurnosne kapacitete i pojačava kontrolu istočne granice, pojačavamo i nabavku tehničke opreme i koordinaciju postojećih agencija i granica se kontroliše sve kvalitetnije. I što se nagrađivanja policijskih službenika tiče, potpuno sam saglasan i mislim da će biti to stvar odlučivanja i ovog Doma o odlukama koje će potvrditi bolje uslove i bolje lične dohotke za pripadnike različitih sigurnosnih agencija na državnom nivou. Hvala.