Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine, Komisija je primila k znanju Informaciju. Predstavnički dom je na 21. sjednici, održanoj 15. juna 2021. godine primio k znanju Informaciju. Riječ nudim Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije. Nema potrebe. Riječ nudim podnosiocu Informacije, ako je prisutan. Nije prisutan, ustvari jeste zamjenik, je li. Nema, ovaj, potrebe da pojašnjava. Otvaramo raspravu. Ko se javlja za riječ? Niko se ne javlja za riječ. Zatvaramo raspravu. Glasamo o Informaciji o stanju javne zaduženosti BiH za, na dan 31.12.2020. godine. Prisutno 14 – za je glasalo 12, suzdržano je 2. Imamo opću, imamo entitetsku većinu, Informacija o stanju javne zaduženosti je usvojena. Prelazimo na tačku devet, Ad. 9. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, dostavljena od Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 02-50-18-388/21, od 05.05.2021.