Govor

Ponovite glasanje, molim vas. Dakle, prisutno nas je 14 – za je glasalo 4, protiv je bilo 8 i suzdržano 2. Nemamo opću većinu, prema tome nije usvojen izvještaj, Informacija nije usvojena. Da li funkcioniše sistem? Funkcioniše. Idemo dalje na tačku broj osam, a to je, Ad. 8. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2020., podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-847/21, od 30.04.2021.