Govor

Na 17. sjednici Doma naroda, održanoj 27. aprila ove godine, razmatran je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u prvom čitanju. Prilikom glasanja navedeni prijedlog zakona nije dobio potrebnu entitetsku većinu, pa je uslijedilo usaglašavanje u Kolegiju Doma kao komisiji. Dobili se Izvještaj komisije Kolegija Doma naroda o nastojanju za postizanje saglasnosti o navedenom prijedlogu zakona. Kolegij nije postigao saglasnost. Ovdje nema rasprave. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na 21. sjednici, održanoj 15.06. ove godine, usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u drugom čitanju. U skladu sa članom 75. stav (4) Poslovnika Doma naroda glasamo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u prvom čitanju. Odluka se donosi većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne smiju sadržavati 2/3 ili više glasova delegata izabranih iz svakog entiteta. Pristupamo glasanju. Prisutno 13 – za je glasalo 10, suzdržanih je bilo 3, niko nije bio protiv. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu, onako kako sam sada pojasnio. Dakle, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je usvojen. Prelazimo na tačku pet, Ad. 5. Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, podnosilac: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-50-18-721/20, od 26.03.2020.