Govor

Ponovite glasanje. Prisutno 13 – glasalo 13 za. Dakle, imamo punu podršku, prema tome opća većina da, entitetska većina da. Zakon usvojen. Prelazimo na tačku četiri, Ad. 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, predlagač: Vijeće ministara BiH (prijedlog zakona u prvom čitanju), broj: 01-02-1-495/21, od 16.03.2021.