Govor

Nema predlagača zakona. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Niko se nije javio za riječ. Zatvaram raspravu. Glasamo o Prijedlogu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH u prvom čitanju. Dajte glasanje. Dakle, prisutno je 13 – za je glasalo 12, protiv niko.