Govor

Nema predlagača. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? ... Dušanka Majkić. Izvolite.