Govor

Hvala vam. Dakle, nema premijera, ovaj, tako da ćete dobiti odgovor naknadno. Ovim smo završili postavljanje delegatskih pitanja. Prelazimo na dnevni red, predlažem sljedeći Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-1223/21, od 16.06.2021.; 3. Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-764/21, od 30.04.2021.; 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, predlagač: Vijeće ministara BiH (prijedlog zakona u prvom čitanju), broj: 01-02-1-495/21, od 16.03.2021.; 5. Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, podnosilac: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-50-18-721/20, od 26.03.2020.; 6. Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-926/21, od 28.04.2021.; 7. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01,02-50-18-534/21 – veza: akt broj: 03-50-13-25-15/21, od 01.03.2021.; 8. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2020., podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-847/21, od 30.04.2021.; 9. Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, dostavljena od Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 02-50-18-388/21, od 05.05.2021.; 10. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-6-1179-1/21, od 24.06.2021.; 11. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s entitetskim vladama, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovit prijedlog mjera efektivne zaštite domaće proizvodnje, broj: 02-50-6-1085/21, od 26.05.2021.; 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2019. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-21- 1-1178/21, od 09.06.2021.; 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke – Projekat gradskog prijevoza u Sarajevu, broj: 01,02-21-1-1180/21, od 09.06.2021.; 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima, broj: 01,02-21-1-1189/21, od 11.06.2021.; 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma koji se odnosi na uzajamno priznavanje i zamjenu vozačkih dozvola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, broj: 01,02-21-1-1195/21, od 11.06.2021.; 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN), broj: 01,02-21-1-1196/21, od 11.06.2021.; 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o prenošenju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, broj: 01,02-21-1-1197/21, od 11.06.2021.; 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Provedbenog protokola o finansijskoj pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, broj: 01,02-21-1-1198/21, od 11.06.2021. Ovo je usaglašeni dnevni red od strane Kolegija Doma naroda koji ste dobili. Da li se neko javlja za riječ? Ima li prijedloga za izmjene i dopune? Gospodin Denis Bećirović. Izvolite.