Govor

Meni ne preostaje ništa drugo nego da dam ovaj Prijedlog zakona, da zaključim raspravu i da dam Prijedlog zakona na glasanje. Molim vas da omogućite glasanje. Za je glasalo, dakle, imamo opću većinu i entitetsku većinu. U Federaciji BiH je glasalo – 5 za, 5 suzdržanih. U RS-u je 4 za. Prema tome Zakon prošao. Idemo na tačku broj četiri, radi se o Ad. 4. Izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, dostavljen od Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-14-961-1/21 od 11.05.2021. godine