Govor

Dobili ste prijedlog rang-liste kandidata dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za izbor navedenih sedam članova Upravnog odbora. Predstavnički dom je na 18. sjednici, održanoj 30.03. ove godine, izabrao: Sanjina Kodrića, Suada Kunusića, Lučijanu Boban, Zorana Štaku, Nedeljka Stankovića, Dinu Mujkića i Marka Odaka za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Nudim riječ delegatu Bariši Čolaku, predsjedavajućem Privremena komisije. Ima li potrebe za obrazloženjem? Nema. Otvaram raspravu. Je li se neko javlja za riječ? Niko se nije javio za riječ. Zatvaram raspravu. Dakle, glasamo o izboru Sanjina Kodrića, Suada Kunusića, Lučijane Boban, Zorana Štake, Nedeljka Stankovića, Dine Mujkića i Marka Odaka za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta. Dajte na glasanje. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. U Federaciji – 6 za, 1 protiv, 2 suzdržana. U RS-u – 4 za, niko protiv, niko suzdržan. Konstatujem da su Sanjin Kodrić, Suad Kunusić, Lučijana Boban, Zoran Štaka, Nedeljko Stanković, Dino Mujkić i Marko Odak odabrani za predloženu poziciju. Prelazimo na tačku 17. Ad. 17. Imenovanje dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure za imenovanja dvа predstavnikа akademskе zajednicе i jednog predstavnikа nevladinog sektorа u Komisiju zа izbor i praćenjе radа Аgenciје zа prevenciju korupciје i koordinaciju borbе protiv korupciје broj: 01,02-50-16-157-6,5/21 od 17. 3. 2021.