Govor

Dobro, evo, dakle, time smo iscrpili raspravu. U Predstavničkom domu je usvojen Plan, nije primljen k znanju nego je usvojen Plan, jeste, kao obavezujući. Tako da trebamo, a oni su predlagači, evo, trebamo da ovaj idemo u tom smjeru. Tako da ja, tako da ja, dakle, stavljam na glasanje usvajanje Plana. Glasamo o Planu prioriteta. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. U Federaciji – 9 za, niko protiv, niko suzdržan. U RS-u – 3 za, 1 protiv. Dakle, konstatujem da je Plan prioriteta usvojen. Prelazimo na tačku 15. Ad. 15. Imenovanje jednog člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu i po pet članova filijala Ureda za razmatranje žalbi u Banjoj Luci i Mostaru, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju liste uspješnih kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanja po pet članova filijala Ureda za razmatranje žalbi u Banjoj Luci i Mostaru i jednog člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu, broj: 01,02-50-16-279-4/21 od 12. 3. 2021.