Govor

Ma želim reći, ako uopće postoji dilema oko ove tačke dnevnog reda, da nikada u Parlamentarnoj skupštini BiH kad imate Plan prioriteta ne glasa se na način da li to primate ili ne primate k znanju, kad Plan prioriteta dođe na dnevni red onda je glasanje za, protiv ili uzdržan. Nije ovdje u pitanju neka informacija, recimo, pravosudnih organa, pa u tom slučaju nekada imamo, je li, praksu da glasamo o tome hoćemo li primiti ili nećemo k znanju. Prema tome, ovo je dokument koji se usvaja. Ponavljam, jako je oskudan, morao je biti puno konkretniji, puno jasniji itd. ali čak i ovakav dokument kakav je, ako predstavlja i jedan milimetar nekog poticaja tim evropskim integracijama treba ga podržati.