Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava, Komisija je usvojila Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za prošlu godinu. Predstavnički dom je na 17. sjednici, održanoj 25. februara, usvojio Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina. Riječ dajem Lazaru, odnosno nudim Lazaru Prodanoviću predsjedavajućem Zajedničke komisije za ljudska prava. Lazate, nema potrebe, je li. Otvaram raspravu. Je li se neko javlja za riječ? Niko se nije javio za riječ. Tako da glasamo o Izvještaju. Dajte na glasanje. Dakle, imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. U Federaciji – je 8 glasalo za, 1 je bio suzdržan. U RS-u – svi glasali za, četvoro, nije bilo ni suzdržanih, ni protiv. Usvojen je Izvještaj. Idemo na tačku 14. Ad. 14. Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija, broj: 01,02-05-1-494/21 od 26. 2. 2021.