Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, Komisija je prihvatila Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika. Predstavnički dom je na 17. sjednici, održanoj 25. februara, usvojio Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2020. godinu. Riječ nudim Asimu Sarajliću, predsjedavajućem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH. Ima li potrebe? Nema potrebe. Otvaram raspravu. Je li se neko javlja za riječ? Niko se nije javio za riječ. Zatvaram raspravu. Glasamo o Izvještaju o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za prošlu godinu. Dajte na glasanje. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. U Federaciji – 8 za. U RS-u – 4 za. Niko protiv i niko suzdržan, ni u Federaciji, ni u Republici Srpskoj. Dakle, usvojen Izvještaj. Prelazimo na tačku 13. to je, Ad. 13. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2020. godinu, broj: 05/7-39-1-342/21 od 8. 2. 2021.