Govor

Hajdemo u drugi krug, pa da završimo. Dajte još jedanput. Dakle, u Federaciji – 6 za, suzdržano 2. U RS-u – protiv 1, suzdržano 3. Imamo opću većinu, a imamo i entitetsku većinu, jer nemamo dvoje protiv. Prema tome ovaj Izvještaj je prošao. Idemo da glasamo o Planu rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za ovu godinu, za 2021. godinu. Molim da date na glasanje Plan rada. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. U Federaciji – je 8 bilo za, niko protiv i suzdržan. U RS-u – je 3 bilo za, 1 suzdržan. Dakle, Plan rada je usvojen. Idemo na tačku 11. to je, Ad. 11. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2020. godinu, broj: 05/2-50-15-356/21 od 9. 2. 2021.