Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, Komisija nije prihvatila Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, kao ni Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2021. godinu. Predstavnički dom je na 17. sjednici, održanoj 25.02.2021. godine, usvojio Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela polcijske strukture BiH za 2021. godinu. Predstavnički dom je na 18. sjednici, održanoj 30.03.2021. godine, usvojio i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu. Riječ dajem Asimu Sarjaliću, predsjedavajućem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH. Dakle, otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Niko se nije javio za riječ. Glasamo o Izvještaju o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu. Dajte na glasanje. Molim vas da ponovite glasanje. U Federaciji BiH – 6 za, protiv niko, suzdržanih 2. U RS-u – protiv 1, suzdržano 3. Dakle, opću većinu imamo, entitetsku većinu nemamo. To znači da Izvještaj